Zvukové izolační materiály

 


Zvukové izolace

:: 28. srpna 2008

Ke snižování hluku jsou využívána opatření, která vycházejí zezákladních možných principů tlumení zvuku:

A)Tlumením hluku neprůzvučností konstrukcí –zeslabením akustického výkonu při průchodu konstrukcí tím, že je částvýkonu odrážena ke zdroji hluku. Zvýšení neprůzvučnosti konstrukce jemožné prakticky pouze zvýšením její masívnosti, tj.hmotnosti atuhosti.

Neprůzvučnost pak ještě rozdělujeme na kročejovou a vzduchovou.Vzduchová neprůzvučnost je uvažována tehdy, pokud na posuzovanou konstrukcidopadá zvuková vlna šířící se vzduchem, kročejová neprůzvučnost tehdy, když se jedná o hluk vznikající chůzí po konstrukci.

B)Tlumením hluku pohltivostí materiálů- zeslabenímakustického výkonu tím, že dochází k absorpci části akustické energie a její přeměně v energii tepelnou. Materiály, které se vyznačují dobrou zvukovou pohltivostí mají většinou otevřenou pórovitou nebo vlákennoustrukturu .

C)Tlumením hluku materiály s vysokým vnitřním tlumením, tj. materiály, které omezují šíření chvění avyzařování zvuku konstrukcemi tím, že vykazují velké ztráty při deformacích.

Z tohoto rozdělení vychází i nabídka produktů, které dodáváme.

Základ sortimentu tvoří těžké fólie AMS-Tecsound,které při správné aplikaci plní dvě funkce, tj.jednak eliminují rezonance, vibrace a kmitání materiálů na které se aplikují a jednak zvyšují neprůzvučnost těchto materiálů, tj. je možné ji zařadit doskupiny A a C. Dále dodáváme řadu zvukověpohltivých materiálů (skupinaB). Jedná se o materiály s otevřenou pórovitou strukturou, tj.předevšímo různé druhy polyuretanových pěn a dále pak o materiály s otevřenou vlákennou strukturou a to jak textilních vláken, tj.vesměs netkaných textilií, tak sklelných a minerálních vláken ve formě různých propletů.Dominantním typem našich produktů jsou pak zvukověizolační sendviče, které jsou tvořeny více vrstvami různých materiálů, tj.většinou je základem těžká fólie AMS-Tecsound a jedna či více různých zvukověpohltivých vrstev.
Sendviče jsou pak často překrývány různými tenkými krycími vrstvami, aby pokud možno, neovlivňovali pohltivost materiálů a zároveň je chránili před rozvolňováním vláken, ostřiky atp.

 
 
 
« Zpět na úvod Přehled »